Stjerneskolan - Torsby gymnasium

Enhet

  • Stjerneskolan
  • Telefon: +4656016000
  • E-post: stjerneskolan@edu.torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 60. Stjerneskolan
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Fabriksgatan 3 Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Introduktionsprogrammet

För dig som saknar behörighet och vill få möjlighet att komma in på ett natinellt program eller vill få en utbildning som kan leda till arbete.

Om du inte är behörig till ett nationellt program så finns det fyra introduktionsprogram på Stjerneskolan. Är det något ämne du ännu inte fått godkänt i? Behöver du mer svenska innan du tar steget in på nationellt program? Eller behöver läsa in några ämnen, samtidigt som du går på nationellt program?

Inriktningar

Programinriktat val

Programinriktat val är för elever som saknar enstaka ämnen för att nå behörighet till nationellt program. För att bli antagen till programinriktat val, ska eleven ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska samt minst tre andra ämnen. Alternativt ha godkänt svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och minst fyra andra ämnen.

Eleven ska efter att påbörjat programinriktat val, så snart som möjligt läsa in det ämne som saknas för att kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Om programinriktat val utformas för en grupp elever är den sökbar, annars behöver den inte planeras i förväg.

Yrkesintroduktion

Denna inriktning vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Eleven ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar vid etablering på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Om inriktningen utformas för en grupp elever är den sökbar. I annat fall ska huvudman och elev komma överens om hur utbildningen ska utformas. Även elever från grundsärskolan kan gå yrkesintroduktion om de vill och bedöms kunna klara utbildningen.

Individuellt alternativ

Förbereder elever till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev och vänder sig till elever som saknar behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Individuellt alternativ ska utformas utifrån elevens behov och förutsättningar. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar av kurser i gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser och praktik, får ingå i utbildningen.

Individuellt alternativ är inte sökbart. Utbildningen är öppen även för elever från grundsärskolan om de vill och bedöms kunna klara av utbildningen.

Språkintroduktion

Ska ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Språkintroduktionen innehåller undervisning i svenska eller svenska som andraspråk samt övriga ämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Språkintroduktionen ska även kunna innehålla andra insatser, som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling - t.ex. motivationsinsatser och praktik.

Språkintroduktionen är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

Innehållsansvarig: Marcus Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: