Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kansliet för förskoleverksamhet
 • Telefon: +4656016161
 • E-post: forskolekansliet@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 67.Kansliet för förskoleverksamhet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 14, Torsby

Person

 • Lena Kjellberg
 • Skolassistent
 • Tfn: +4656016161
 • Mobil: +46766432666
 • E-post: lena.kjellberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra industrigatan 14, Torsby
 • Wanja Persson
 • Administratör
 • Tfn:
 • Mobil:
 • E-post: wanja.persson@torsby.se
 • Besöksadress: Norra industrigatan 14, Torsby

Kansliet för förskoleverksamheten

Kansliet för förskoleverksamheten +4656016161 har telefontid 8.00-9.30 och 13.00-14.00.

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Avgifter och regler för förskola och fritidshem

Vad kostar förskola och fritidshem? Hur länge får ditt barn vara där? Frågorna kan vara många och här hittar du information om vad som gäller för dig och ditt barn inom förskolan och fritidshem.

När har ditt barn rätt till barnomsorg?

Förskoleverksamhet är till för barn mellan 1-5 år och deras föräldrar arbetar, är arbetssökande, studerar, är föräldraledig samt barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling.

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuder vi alla en avgiftsfri plats i förskolan om totalt 15 timmar/vecka. Den heter allmän förskola och gäller även för barn som har föräldrar som inte har behov av barnomsorg.

Fritidshem är till för elever som går i förskoleklass till och med vårterminen då eleven fyller 13 år och deras föräldrar arbetar eller studerar, eller om barnet har ett eget behov.

Hur räknar vi ut avgiften?

Avgiften är baserad på antal barn och hushållets sammanlagda månadsinkomst. Lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster. Även inkomster från andra länder räknas, oavsett i vilket land de beskattas.

Inkomsttaket är 56 250 kr/månad.

Om du har flera barn i förskolan betalar du avgift bara för de tre yngre barnen, barn fyra och fler är gratis. Full avgift för det yngsta barnet, barn två och tre får syskonrabatt.

Avgift förskola och fritidshem‌ 2024


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Förskola

3 % max
1688 kr

2 % max
1 125 kr

1 % max
563 kr

Ingen
avgift


Fritidshem

2 % max
1 125 kr

1 % max
563 kr

1 % max
563 kr

Ingen
avgift

Avgiften för förskola och fritidshem är fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2023-12-14 § 94

Exempel

En familj med två barn, det yngsta barnet går i förskola (räknas som barn 1) och det äldre barnet i fritidshem (barn 2) kommer att få följande avgift:

 • 3 % av inkomsten (max 1 688 kr/månad) för det yngsta barnet, och
 • 1 % av inkomsten (max 563 kr/månad) för det äldre barnet, dvs.
 • Sammanlagt 4 % av inkomsten (max 2 251 kr/månad).

Hushåll

Med hushåll menas vuxna och barn som bor på samma adress. Även om din make/maka/sambo inte är förälder till barnet, ska hans/hennes inkomst räknas med.

Det innebär att barn som bor på samma adress räknas som syskon när avgiften beräknas.

Sambokontroll

Varje månad genomförs en sambokontroll som baseras på folkbokföringsadressen. Registrering av förändrade familjeförhållande kommer från Skatteverket.

Du kan själv meddela ny sambo alternativ ta bort samborelation genom att skicka in ny inkomstuppgift, vi kontrollerar den mot Skatteverket. Ändringen börjar gälla från den första i nästkommande månad.

Sambokontroll genomförs eftersom det är hushållets gemensamma inkomst som ligger till grund för hur stor avgiften blir och för att varje vårdnadshavare får en egen faktura.

Fakturan

Barnomsorgsavgift betalas 12 månader per år. Fakturan skickas ut i mitten på månaden och ska betalas i slutet av samma månad.

Du får en faktura även om barnet inte har använt sin plats i barnomsorgen. Du måste säga upp platsen för att slippa avgift. Uppsägningstiden är två månader.

Inkomstredovisning

Du lämnar en inkomstredovisning när barnet börjar i barnomsorgen. Du ska också lämna en inkomstredovisning när din inkomst förändras. Blankett finns för ändrad inkomstuppgift. Varje år görs en retroaktiv avgiftskontroll.

Om dina inkomster förändras ofta, till exempel för du inte har något fast arbete, kan du beräkna din genomsnittliga inkomst för några månader i taget.

Lämnar du inte några inkomstuppgifter så faktureras du maxtaxebeloppet.

Inkomstredovisningen ska lämnas senast den 25 i månaden före den månad förändringen gäller.

Växelvis boende och delad plats

Om ni som föräldrar inte har gemensamt hushåll men gemensam vårdnad och båda föräldrarna har behov av barnomsorg är båda platsinnehavare. Barnet har en plats men föräldrarna får varsin faktura.

Avgiften är beräknad på den sammanlagda inkomsten i respektive förälders hushåll men den sammanlagda avgiften för barnet får inte överstiga maxtaxan.

Har bara den ena föräldern behov av barnomsorg betalar den för hela platsen oavsett vistelsetid.

Kontakta kansliet för förskoleverksamhet eller kansliet för respektive fritidshem om du vill ha delad plats.

Avgiftsreducering för allmän förskola

Från höstterminen det år barnet blir tre år börjar den allmänna förskolan. Allmän förskola är avgiftsfri 525 timmar per år, vilket vanligtvis motsvarar 15 timmar i veckan under skolans läsår.

Om ditt barn bara har 15 timmar/vecka betalar du ingen avgift från och med skolans start i augusti till och med skolans slut i juni.

Om ditt barn behöver mer tid än 15 timmar per vecka betalar du en reducerad avgift. Avgiften är samma varje månad och tas ut under hela kalenderåret.

Taxa för lovfritidshem

För skolbarn som har behov av fritids under lov betalar föräldrarna 56 kr/dag och barn. Ansökan ska göras på blankett för lovfritids.

Obetalda barnomsorgsavgifter

Vid två obetalda barnomsorgsfakturor kan barnet stängas av från sin plats. Innan platsen återfås ska skulden betalas eller en avbetalningsplan upprättas.

Vilka tider får ditt barn vara i barnomsorgen?

Ditt barn får enbart vara i barnomsorgen medan du arbetar eller studerar samt under eventuell restid.

Om du arbetar

När du arbetar är barnets schematider på förskolan förlagda utifrån dina arbetstider med rimlig tid för resa till och från arbetet. Vid sammanboende vårdnadshavare ska tiderna utgå från bådas arbetstider. Den som börjar arbetet senast lämnar barnet och den som slutar arbetet tidigast hämtar barnet.

Om du studerar

När du studerar är schematiderna beräknad utifrån vilken omfattning studierna bedrivs. Heltidsstudier = 8 timmar/dag. Vid sammanboende vårdnadshavare ska tiderna utgå från bådas arbetstider eller studier. Den som börjar arbetet/studier senast lämnar barnet och den som slutar arbetet/studier tidigast hämtar barnet.

Om du arbetar kväll

Om du som förälder arbetar kväll och behöver barnomsorg finns en kvällsöppen avdelning på förskolan Skogsbacken. Kontakta förskolekansliet för att få en plats. Den gäller även för barn som går på fritids. Läs mer om kvällsomsorg ("kvällis").

Om du är arbetssökande eller korttidsvikarie

Om du som förälder är arbetssökande får barnet vara på förskolan 15 timmar per vecka. Oftast erbjuder förskolan 15 timmar under tre dagar per vecka mellan kl. 9.00- 14.00, men schematiderna kan variera mellan förskolor och undantag kan göras i samråd med personalen.

Korttidsvikarie, de dagar du har arbete gäller samma regler som för alla som arbetar.

Barnet har inte rätt till fritidsplats om du är arbetssökande men får du tillfälligt arbete med kort varsel kan du få fritidsplats och då betalar du 56 kr/dag vid max fem tillfällen i månaden. Blir det mer än fem dagar så betalar du vanlig maxtaxeavgift.

Om du är föräldraledig

Om du som förälder är föräldraledig med syskon så får förskolebarnet vara i förskolan 15 timmar/vecka. Oftast erbjuder förskolan 15 timmar under tre dagar per vecka mellan kl. 9.00- 14.00, men schematiderna kan variera mellan förskolor och undantag kan göras i samråd med personalen.

Barnet har inte rätt till fritidsplats om du är föräldraledig.

Om du är sjukskriven

Om du som förälder är sjukskriven får ditt barn vara i förskolan och fritidshem utifrån familjens behov. I vissa fall kan den andre förälderns tider gälla. Om du har behov av ändrat schema kontakta rektorn. Graviditetspenning jämställs med sjukskrivning.

Innehållsansvarig: Catarina Björklund
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: